Rác thải rắn ngày một gia tăng và câu chuyện về việc xử lý của các địa phương

Tin tức & sự kiện

Rác thải rắn ngày một gia tăng và câu chuyện về việc xử lý của các địa phương

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của cả nước là khoảng 16 triệu tấn/năm, ước tính mỗi năm tăng thêm 10%. 70% số rác thải này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, nghĩa là hình thức “đơn giản” nhất, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm rất lớn. Vì vậy, câu chuyện quản lý và xử lý rác thải tại các địa phương chưa bao giờ hết “nóng”.

Rác thải tràn ngập một con kênh tại TP. Hồ Chí Minh


Tại TP. Hồ Chí Minh, tình hình phát sinh chất thải rắn trong những năm gần đây rất phức tạp, thành phần chất thải rắn đô thị đa dạng, ngày càng gia tăng về khối lượng. Ước tính tỷ lệ gia tăng chất thải rắn sinh hoạt mỗi năm khoảng 8-10%. Trong đó, bình quân 6 tháng đầu năm 2019, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý là 9.583 tấn/ngày. Đây là khối lượng rất lớn, vì vậy việc phân loại thu gom và xử lý chất thải rắn rất quan trọng, đặc biệt là chất thải sinh hoạt để không làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường, mỹ quan của thành phố.Khối lượng ngày một tăng

Riêng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn ước khoảng 350-400 tấn/ngày và chất thải y tế nguy hại khoảng 21,4 tấn/ngày. Chất thải nguy hại có đủ thành phần ăn mòn, cháy nổ, hoạt tính và độc hại; trong đó, thành phần ăn mòn, cháy và độc hại chiếm tỷ lệ cao nhất, các chất hoạt tính rất ít. Hiện nay, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý bằng công nghệ đốt, compost và tái chế chiếm tỷ lệ 31%; chôn lấp chiếm tỷ lệ 69%.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 1.397 tấn/ngày, đã thu gom và xử lý 1.245 tấn/ngày, đạt 93,5%. Rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý chủ yếu bằng hai phương pháp chôn lấp và đốt. Cụ thể, có 5 địa phương xử lý bằng phương pháp chôn lấp; 4 địa phương xử lý bằng cả 2 phương pháp đốt và chôn lấp; 5 địa phương xử lý hoàn toàn bằng phương pháp đốt.

Các bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện đúng theo quy hoạch; các khu xử lý, bãi chôn lấp chất thải rắn mới đều được đầu tư xây dựng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Tuy nhiên, một số bãi chôn lấp chất thải rắn được hình thành từ lâu tại địa bàn các huyện vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh môi trường theo quy định. Việc xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về môi trường cần có vốn đầu tư lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp, không đủ nguồn lực đầu tư cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Còn tại tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cho biết, hiện tỉnh đã phê duyệt “Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, trên địa bàn tỉnh xác định 6 khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp vùng, cấp huyện. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thực hiện được 2/6 khu xử lý, gồm: Khu liên hiệp xử lý Việt Hồng tại huyện Thanh Hà với 2 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, công suất thiết kế 200 tấn/ngày đêm cho mỗi nhà máy và Khu xử lý Bình Giang tại huyện Bình Giang với 1 nhà máy, công suất thiết kế 50 tấn/ngày đêm.

Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện khoảng 1.072 tấn/ngày. Trong đó, tại đô thị phát sinh khoảng 419 tấn/ngày, tại nông thôn phát sinh khoảng 653 tấn/ngày. Hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đô thị được thực hiện bởi 42 tổ thu gom, 7 hợp tác xã, 4 công ty, tần suất thu gom trung bình là 1 lần/ngày. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý tại thành phố Hải Dương đạt khoảng 95%; tại các khu vực đô thị khác đạt khoảng 85%. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn đạt khoảng 79%.

Theo ông Nguyễn Dương Thái, biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị chủ yếu là đốt, được khoảng 450 tấn/ngày, còn lại là chôn lấp. Còn với rác thải sinh hoạt tại nông thôn chủ yếu là chôn lấp, xử lý đốt mới đạt khoảng 108 tấn/ngày. Tại khu vực nông thôn hiện có khoảng 835 bãi chôn lấp rác thải, trong đó có 193 bãi chôn lấp hợp vệ sinh.

Đầy mạnh phân loại rác tại nguồn

Theo đánh giá của các chuyên gia về môi trường, việc quản lý và xử lý rác thải đang là vấn đề “nóng” tại nhiều địa phương do quá trình đô thị hóa ngày càng nhanh dẫn đến lượng rác thải phát sinh tăng đột biến. Trong khi đó, công tác quản lý, xử lý rác thải đang còn nhiều bất cập. Điển hình như việc phân công, phân nhiệm trong quản lý chất thải còn chồng chéo và nhiều lỗ hổng; đầu tư tài chính cho quản lý chất thải nguy hại chưa tương xứng; việc phân loại, thu gom, xử lý rác thải không theo đúng quy định; chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chưa được tính đúng, tính đủ, chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định;...

70% rác thải hiện nay được xử lý bằng hình thức chôn lấp

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang triển khai đồng bộ, sâu rộng Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Theo đó, thành phố tiến hành lắp đặt camera giám sát hoạt động tại tất cả các trạm trung chuyển, các nhà máy xử lý chất thải rắn và các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã lắp đặt GPS giám sát hành trình.Trước thực trạng đó, theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, để quản lý tốt chất thải sinh hoạt, các địa phương cần chủ động ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
Đồng thời, cần tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho sự nghiệp bảo vệ môi trường để giải quyết các vấn đề cấp bách, cần thiết về môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến chất lượng sống của người dân như: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải; cải tạo cảnh quan môi trường đô thị; các đề án, dự án bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh mô hình hợp tác công-tư, thu hút các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường; huy động các nguồn tài trợ, các nguồn vốn ODA để cải thiện ô nhiễm môi trường và đầu tư các dự án xử lý nước thải sinh hoạt đô thị.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với 3 dự án xứ lý rác đã được thành phố chấp thuận chủ trương gồm: Dự án đầu tư công nghệ khí hóa kết hợp phát điện của Công ty Trisun với công suất 1.000 tấn/ngày; dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm phân compost của Công ty Tasco với công suất 500 tấn/ngày và dự án xử lý chất thải nguy hại của Công ty Mộc An Châu, công suất 500 tấn/ngày.

Với Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cho biết, giải pháp hữu hiệu để xử lý rác thải là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sạch thân thiện môi trường; phát triển các công nghệ xử lý và tái chế, tái sử dụng chất thải. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư thay thế và cải tiến các thiết bị sản xuất thân thiện với môi trường, xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn đảm bảo quy chuẩn môi trường theo quy định. Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế ưu đãi và khuyến khích đầu tư thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, không tiếp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, một số ngành nhạy cảm không thân thiện với môi trường như tái chế phế liệu, mạ cơ khí, luyện kim, sản xuất giấy...

Nhiều chuyên gia về môi trường cho rằng, nhà nước cần sớm có sự điều chỉnh quy định chính sách theo hướng thống nhất công tác quản lý chất thải, rác thải về một cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chính, cụ thể, Bộ TN&MT ở cấp Trung ương, Sở TN&MT ở cấp địa phương. Đồng thời, tăng cường rà soát quy hoạch xử lý chất thải rắn, khu xử lý nước thải, đảm bảo đúng quy định về quy hoạch, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, đảm bảo công nghệ xử lý chất thải phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt;...

Nguồn: Sưu tầm (LH-200928)

Bonfiglioli là một trong những thương hiệu hàng đầu về ngành truyền động nói chung và các sản phẩm của Bonfiglioli như: động cơ điện, động cơ giảm tốc, hộp giảm tốc, biến tần hiện nay được ứng dụng rộng rãi trong Ngành môi trường.

Danh mục các động cơ điện, động cơ giảm tốc của hãng Bonfiglioli ứng dụng trong ngành môi trường:

Công nghệ bánh răng hành tinh là công nghệ đỉnh cao nhất về hộp giảm tốc của ngành truyền động thời điểm hiện tại. Bên cạnh thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt là khả năng chịu sốc tốt với tỷ số truyền và hiệu suất làm việc cực cao là những yếu tố làm nên thành công của dòng 300 series này của thương hiệu Bonfiglioli.

Động cơ giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng (đồng trục) hiệu Bonfiglioli – 300 Series

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 01 L4 1022 HC P71 T tỷ số truyền 1022

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 04 L 4 1018 FP P71 T G0A tỷ số truyền 1018

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 06 L4 1475 FP P71 T G0A tỷ số truyền 1475

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 01 L4 1275 HC P71 T tỷ số truyền 1275

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 06 L 4 1475 FP P71 T G0A tỷ số truyền 1475

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 07 L 3 336 HC P90 T tỷ số truyền 336

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 01 L 4 616 PC P71 T tỷ số truyền 616

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 04 L 4 446 FP P71 T G0A tỷ số truyền 446

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 04 L 4 702 PC P71 T tỷ số truyền 702

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 04 L 4 1018 FP P71 T G0A tỷ số truyền 1018

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 05 L4 P 1018 MC P71 T tỷ số truyền 1018

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 06 L4 1475 FP P71 T G0A tỷ số truyền 1475

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 09 L 3 336 HC P90 T336 tỷ số truyền 336

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 03 L3 276 HC P80 T tỷ số truyền 276

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 07 L 3 284 HC P71 T tỷ số truyền 284

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 10 L 3 291 HC P90 T tỷ số truyền 291

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 00 L 2 20.1 FP P80 A G0A tỷ số truyền 20.1

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 00 L 2 64.8 MC P80 T tỷ số truyền 64.8

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 01 L 2 64.8 MC P80 T tỷ số truyền 64.8

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 05 L3 276 HC P90 T tỷ số truyền 276

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 01 L 3 85.6 MC P100 T tỷ số truyền 85.6

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 03 L 3 90.2 MC P100 T tỷ số truyền 90.2

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 06 L3 268 HC P100 T tỷ số truyền 268

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 03 L2 44.6 MC P112 T tỷ số truyền 44.6

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 04 L 3 90.2 MC P112 T tỷ số truyền 90.2

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 306 L3 141 HC P132 T tỷ số truyền 141

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 07 L 3 93.0 VK P160 T tỷ số truyền 93

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3/A 07 L 2 87.7 FP P160 TF G0A tỷ số truyền 87.7

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 10 ML 2 32.6 VK PF 250 T tỷ số truyền 32.6

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 11 ML 2 32.7 VK PF 250 T tỷ số truyền 32.7

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 01 L 4 1022 HC P71 T tỷ số truyền 1022

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 04 L 4 1018 FP P71 T G0A tỷ số truyền    1018

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 06 L 4 1475 FP P71 T G0A tỷ số truyền 1475

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 18 L 4 911 PC P180 E tỷ số truyền 911

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 17 R 4 953 PC P180 I0 tỷ số truyền 953

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 10 L 1259 FZ P100 E tỷ số truyền 1259

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 3 07 L3 74.1 PC V01B E tỷ số truyền 74.1

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 2T301L4A22002 tỷ số truyền 1022

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 2T304L4A18000M tỷ số truyền 1018

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng Bonfgilioli 2T306L4E75001H tỷ số truyền 1475

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng chân đế Bonfgilioli 3 10 L 1259 FZ P100 E tỷ số truyền 1259

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng chân đế Bonfgilioli 3 07 L3 74.1 PC V01B E tỷ số truyền 74.1

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng chân đế Bonfgilioli 3 13 L3 176 PC V05B E LM tỷ số truyền 176

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục vuông góc Bonfgilioli 3 11 R 3 53.0 HC P200 P1 ATEX tỷ số truyền 53.0

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục trục vuông góc Bonfgilioli 3 11 R 3 53.0 HC P200 P1 tỷ số truyền 53.0

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục trục vuông góc Bonfgilioli 2T301L4A22002

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục trục vuông góc Bonfgilioli 2T304L4A18000M

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục trục vuông góc Bonfgilioli 2T306L4E75001H

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng chân đế Bonfgilioli 3 06 L3 238 PC P112 E tỷ số truyền 238

hộp số, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh trục thẳng chân đế Bonfgilioli 2T306L3238036

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 301L41022HCP71T ty so truyen 1022

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 304L41018FPP71TG0A ty so truyen 1018

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 306L41475FPP71TG0A ty so truyen 1475

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 301L41275HCP71T ty so truyen 1275

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 306L41475FPP71TG0A ty so truyen 1475

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 307L3336HCP90T ty so truyen 336

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 301L4616PCP71T ty so truyen 616

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 304L4446FPP71TG0A ty so truyen 446

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 304L4702PCP71T ty so truyen 702

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 304L41018FPP71TG0A ty so truyen 1018

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 305L4P1018MCP71T ty so truyen 1018

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 306L41475FPP71TG0A ty so truyen 1475

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 309L3336HCP90T336 ty so truyen 336

hhop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 303L3276HCP80T ty so truyen 276

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 307L3284HCP71T ty so truyen 284

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 310L3291HCP90T ty so truyen 291

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 300L220.1FPP80AG0A ty so truyen 20.1

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 300L264.8MCP80T ty so truyen 64.8

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 301L264.8MCP80T ty so truyen 64.8

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 305L3276HCP90T ty so truyen 276

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 301L385.6MCP100T ty so truyen 85.6

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 303L390.2MCP100T ty so truyen 90.2

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 306L3268HCP100T ty so truyen 268

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 303L244.6MCP112T ty so truyen 44.6

hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 304L390.2MCP112T ty so truyen 90.2

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 306L3141HCP132T ty so truyen 141

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 307L393.0VKP160T ty so truyen 93

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 3/A07L287.7FPP160TFG0A ty so truyen 87.7

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 310ML232.6VKPF250T ty so truyen 32.6

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 311ML232.7VKPF250T ty so truyen 32.7

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 301L41022HCP71T ty so truyen 1022

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 304L41018FPP71TG0A ty so truyen 1018

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 306L41475FPP71TG0A ty so truyen 1475

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 318L4911PCP180E ty so truyen 911

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 317R4953PCP180I0 ty so truyen 953

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 310L1259FZP100E ty so truyen 1259

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 307L374.1PCV01BE ty so truyen 74.1

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 2T301L4A22002 ty so truyen 1022

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 2T304L4A18000M ty so truyen 1018

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang bonfiglioli 2T306L4E75001H ty so truyen 1475

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang chan de bonfiglioli 310L1259FZP100E ty so truyen 1259

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang chan de bonfiglioli 307L374.1PCV01BE ty so truyen 74.1

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang chan de bonfiglioli 313L3176PCV05BELM ty so truyen 176

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc vuong goc bonfiglioli 311R353.0HCP200P1ATEX ty so truyen 53.0

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc vuong goc bonfiglioli 311R353.0HCP200P1 ty so truyen 53.0

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc vuong goc bonfiglioli 2T301L4A22002

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc vuong goc bonfiglioli 2T304L4A18000M

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc vuong goc bonfiglioli 2T306L4E75001H

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang chan de bonfiglioli 306L3238PCP112E ty so truyen 238

Hop giam toc, hop so banh rang hanh tinh truc thang chan de bonfiglioli 2T306L3238036

BONFIGLIOLI, bonfiglioli, bonfi, động cơ giảm tốc Bonfiglioli, dong co giam toc bonfiglioli, hộp giảm tốc Bonfiglioli, hop giam toc bonfiglioli, hộp số Bonfiglioli; hop so bonfiglioli, động cơ điện Bonfiglioli; dong co dien bonfiglioli, động cơ Bonfiglioli; dong co bonfiglioli, motor Bonfiglioli; motor bonfiglioli, biến tần Bonfiglioli; bien tan bonfiglioli, Động cơ servo Bonfiglioli; dong co servo bonfiglioli, Động cơ điện xoay chiều 3 pha Bonfiglioli, dong co dien xoay chieu 3 pha bonfiglioli​.

Đối tác & khách hàng
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LONG MINH

TRỤ SỞ CHÍNH

 19/5 Đường số 4, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM

 0282.2537 656 - 0906.60 84 60

 info@longminhtech.com

 www.longminhtech.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

 Lô 298 KĐT Xala Hà Đông, P. Phúc La, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội

 0282.2537 656 – 0906.60 84 60

Follow us
Facebook Google Twitter Skype Zalo
384082 Online : 5

Designed by Vietwave